அமிதாப் பச்சன்சொத்துக்களை தனது குழந்தைகளுக்கு இடையில் எவ்வாறு பிரிப்பார் என்பதை பகிர்ந்து கொண்டார்

அமிதாப் பச்சன்சொத்துக்களை தனது குழந்தைகளுக்கு இடையில் எவ்வாறு பிரிப்பார் என்பதை பகிர்ந்து கொண்டார்

அற்புதம், திரு.பச்சன் அவர்களே!

Actor Amitabh Bachchan will give voice to female rights and gender equality. Over the past few years, she has been giving voice to the woman's rights many times.

Her house is arguing for women and women who work with him

When Bachan's family recently shared her opinion on gender equality, she shared her wealth with her children

Although most Indian parents still write the property for the son. But this legendary actor decided to split his two children into equal parts.

Amitabh Bachchan shares his will

In a recent ceremony, Amitabh Bachchan hugged everyone and shared his gratitude. Many parents supported this social sharing.

In this film, Bachchan says, "After I'm dead, my son and my daughter are shared equally between the # equality # everybody."

Bachchan has proven that this photo is not just a normal father of his son. She is going to share her wealth with her daughter Shweta Nanda

His voice has influence in the corner of India. Do not forget that gender equality has long-term interests for men and women. It helps to improve the society and the economy.

Three benefits of developing children in gender neutrality

1. Developing respectable children

Learning to respect and respect each one can grow good-quality children.

We need to cultivate respectable children.

2. Develop children with progressive thinking

No one should be discriminated based on caste, religion, religion or religion. Be an example to respect everyday life.

3. Raise your lifestyle

An important life lesson for our children to teach. Instead of taking the criticism seriously, it should take a constructive view.

Written by

theIndusparent