அடம்பிடிக்கும் குழந்தையை வளர்ப்பதை தடுக்க 5 வழிகள்

அடம்பிடிக்கும் குழந்தையை வளர்ப்பதை தடுக்க 5 வழிகள்

உங்கள் குழந்தை கர்வத்துடன் வளர்வதை எப்படி தடுக்கமுடியும்?குறிப்பாக உங்கள் பிள்ளையின் அடம்பிடிக்கும் குணாதிசயம் உங்களை மேலும் விரக்தி அடைய செய்யும்.இருப்பினும், உங்கள் குழந்தையின் அன்றாட வாழ்க்கையின் நீங்கள் ஏற்படுத்தும் சின்னச்சின்ன மாற்றங்கள், நல்ல ஒரு வித்தியாசத்தை கொண்டுவரும்.

How can you prevent your child from becoming proud? Especially your child’s sedentary character will become more frustrating. However, the small changes you make in your child’s everyday life will make a good difference.

1. Behavior is very important

From the age of one you can teach your child discipline and good behavior. Never forget the importance of proper habits. “Thank you!” Try to say “please”

2. Teach gratitude

Learn about your child’s attitude of expressing gratitude. Ask them for the good things in their life. Thank you for such things as toys and candies, but thank you for the many blessings of life. Thank you for having a good time to spend time at home or a new friend.

அடம்பிடிக்கும் குழந்தையை வளர்ப்பதை தடுக்க 5 வழிகள்

photo: dreamstime dreamstime

3. Learn to listen and listen

Childhood should not be from childhood, they should develop their sympathetic qualities and learn about the outside world. Listen to how they spent their day.And it will spin the children’s view of the world.The world will know that it will not work alone.

4. Understand the beauty of money

Understand that there is always room for hard work and money. They need to know that mommy and father are hard for their need. This is also a gratitude to the smallest things of life.

5. Tell me about the lesser children

Finally, it is best for childbirth to teach them. Give them a chance to help them unselfishly help the child with less than that.Therefore, they will find happiness in helping others

Sources: Parenting.com, Today. Today, Psychology Today

Written by

theIndusparent